گزیده ی از اساسنامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

گزیده ای از مفاد اساسنامه

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

مقدمه:

بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنايع انرژي ايران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات كالا و خدمات حوزه انرژي ايران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد:

فصل اول کلیات

ماده 1- هویت:

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران که در این اساسنامه اختصاراً فدراسیون نامیده میشود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران ( مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373 ) و با موافقت و نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گرديده است و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و بصورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 2- تابعیت:

تابعیت فدراسیون ایرانی است.

ماده 3- اقامتگاه قانونی:

اقامتگاه قانونی فدراسیوندر تهران و تعیین محل آن در اختیار هیأت مدیره می­باشد.

تبصره: در صورت تغییر اقامتگاه قانونی فدراسیون مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب، آگهی و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده 4- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت فدراسیون در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران است. فدراسیون می تواند پس از تصویب هیات مدیره در داخل و در خارج از كشور عنداللزوم نمایندگی دایر نماید.

تبصره : شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران باشد.

فصل دوم اهداف

ماده 6- مأموريت هاي فدراسیون عبارتند از:

  1. بسترسازي و رفع موانع براي ايجاد فضاي مناسب جهت توسعه صادرات و حمايت از حقوق و منافع صادركنندگان در داخل
  2. شناسايي، جمع آوري و تبادل اطلاعات، تحليل و معرفي فرصتهاي تجاري بازارهاي هدف به اعضاء

5 .حمايت از حقوق و منافع صادركنندگان در بازارهاي هدف

8.شكل دهي به فضاي گفتگوي جمعي بین بخش خصوصی

9.شکل­دهی به فضای گفتگوی بخش خصوصی و دولت

در اين راستا اهداف فدراسیون عبارتند از:

  1. کمک به رشد و ارتقاء کمی و کیفی صدور خدمات فني و مهندسی و توليدات صنعتي حوزه انرژی.
  2. شناخت ظرفیت ها و قابلیت های تولیدی و فنی و مهندسی اعضاء و معرفی آنها در سطح بین المللی.

6. تلاش در جهت ارتقاء نظام کنترل کیفیت موسسات تا سطح استاندارد بین المللی.

8. ایجاد ارتباط با انجمن ها، مراکز و سازمان های علمی، مهندسی داخلی و بین المللی و مبادله اطلاعات و انجام گفتگو های متقابل برای انجام همکاری های مشترک و عضویت در سازمان های مشابه بین المللی.

10. حضور و مشارکت در گردهمایی­های مرتبط با وظایف فدراسیون و همچنین در هیأت های اقتصادی وبازرگانی به کشورهای دیگر.

11. ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به اعضا در امور فنی، حقوقی، مالی، مدیریت و بازگانی داخلی و خارجی.

12. ایجاد زمینه های مناسب برای تشکیل کنسرسیوم های مشترک با سرمایه های خارجی در زمینه های پروژه های خدمات فني و مهندسی و توليدات صنعتي حوزه انرژی.

14. ارائه پوشش حمایت حقوقی از منافع اعضاء در سطح بین المللی.

15. بررسی، تحقیق و ارائه طرح ها، پروژه ها و پیشنهادهای علمی به مراجع تصمیم گیری در جهت روان کردن فعالیت های صادراتی خدمات فني و مهندسی و توليدات صنعتي حوزه انرژی.

فصل سوم عضویت و شرایط آن

ماده 7- کلیه تشکل­ها و بنگاه­های اقتصادی اعم از پيمانكاري ، مشاوره اي و بازرگاني و . . . فعال در حوزه صادرات انرژي اعم از برق ، نفت، گاز، پتروشيمي، آب و فاضلاب، مخابرات و انرژي هاي نو و محیط زیست می توانند به عضویت فدراسیون در آیند.

كليه اشخاص حقوقي كه واجد شرايط زير باشند ميتوانند به عضويت فدراسیون درآيند .

7.1. تابعيت ايراني ( ثبت در كشور ايران ).

7.2. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه

7.3. تشکل­های ثبت شده در اتاق بازرگانی

7.4. بنگاه­های ثبت شده در ادارات ثبت شرکت­های ایران.

7.5. پرداخت حق وروديه و حق عضويت تعيين شده بطور مرتب .

7.6. فعال بودن در زمينه هاي مرتبط با ماده 7 .

7.7. دارا بودن اجازه رسمي فعاليت از مراجع ذيصلاح كشور.

7.8. داشتن كارت عضويت معتبر در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزی.

تبصره 1 : هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت فدراسیون را از دست بدهد تا احراز مجدد شرايط، عضويت آن در فدراسیون معلق مي گردد ولي در زمان تعليق نيز ملزم به انجام تعهدات قبلي مي­باشد.

تبصره 2 : تعيين ضوابط عضويت در فدراسیون مطابق با شرايط اساسنامه ميباشد و تشخيص تطبيق يا عدم تطبيق ضوابط در اختيار هيات مديره ميباشد .

تبصره 3 : هر سازمان، شخص يا شخصيت حقوقي يا نهاد رسمي كه به تشخيص هيات مديره فعاليت آن با اهداف فدراسیون همسو باشد و بتواند در نيل به اهداف فدراسیونموثر واقع گردد با پيشنهاد هيات مديره و پس از تصويب در مجمع عمومي عادي بعنوان عضو افتخاري فدراسیون قابل پذيرش خواهد بود .

تبصره 4 : اعضاء افتخاري بدون داشتن حق راي ميتوانند در جلسات مجامع عمومي و همچنين جلسات كميته هاي تخصصي فدراسیون حضور يافته و نقطه نظرات كارشناسي خود را جهت هر چه پر بارتر نمودن جلسات ابراز نمايند .

تبصره 5 : اعضاء افتخاري مشمول پرداخت حق وروديه و حق عضويتهاي مصوب فدراسیون نمي باشند ولي هر گونه پرداخت داوطلبانه اين اعضاء به فدراسیون بلامانع مي باشد.

تبصره 6 : در صورت انقضاء اعتبار و یا عدم ارائه کارت عضویت (بند 7.8) به متقاضی مهلت داده می­شود که در اسرع وقت اسناد عضویت یکی از اتاق­های بازرگانی را ارائه نماید.

تبصره 7 : اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت فدراسیون در آیند.

ماده 8- کلیه اعضاء فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف فدراسیون می باشند.

ماده 9- شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء :

9.1. تغيير شغل به نحوي كه شرايط عضويت مصوب در ماده7 اساسنامه را از دست بدهد .

9.2. عدم پرداخت حق عضويت به مدت حداكثر يك سال .

9.3. عدم رعايت مفاد اساسنامه .

9.4. سلب عضويت از اعضاء با پيشنهـاد هيات مديـره و تصويب مجمع عمومي فدراسیون صورت مي پذيرد.

9.5. انحلال شرکت یا موسسه و یا تشکل عضو.

فصل چهارم ارکان

ماده 10-ارکان اتحاديه عبارتند از :

- مجمع عمومی ،

- هیات مدیره ،

- بازرس .

ماده 11-مجامع عمومی :

مجامع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری فدراسیون و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشد.

11.1. تشکیل مجمع عمومی با یکبار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام دستور و روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر یا بازرس برای اعضاء ارسال می گردد.

11.2. اعضاء فدراسیون برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتباً به عنوان نماینده تام­الاختیار شرکت یا تشکل متبوع خود با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت یا تشکل متبوع معرفی می­نمایند.

11.3. جلسه مجمع عمومی عادی با شرکت اکثریت مطلق اعضاء ( نصف بعلاوه یک ) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین ( نصف بعلاوه یک ) معتبر می باشد.

11.4. اخذ رای برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس در مجامع عمومی فدراسیون بصورت کتبی و مخفی می باشد.

11.5. با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه بعنوان رئیس سنی اداره جلسه را به عهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رای بعمل خواهد آمد. سپس هیات رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد.

11.6. منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه­ای به امضاء هیات رئیسه می رساند. همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.

11.7. مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه فدراسیون برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

11.8. حضور نماینده اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

11.9. فدراسیون موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارسال نماید.

ماده 14-وظایف مجمع عمومی عادي بشرح زیر است :

14.1. استماع گزارش هیات مدیره درباره عملکرد سال گذشته

14.2. استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سالجاری و تصویب آنها

14.3. تصویب پیشنهاد هیات مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء

14.4. استماع گزارش بازرس

14.5. تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیات مدیره

14.6. تعیین خط مشی فدراسیون و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیات مدیره برای سالجاری

14.7. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره

14.8. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

14.9. انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

14.10. رسيدگي به اعتراضات مربوط به تعليق يا سلب عضويت اعضاء

14.11. تصويب شرايط عضويت و تغييرات آن

ماده 16- مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء فدراسیون با رعایت ماده 11 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 17- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء فدراسیون و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده 21- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف. تغییر و اصلاح اساسنامه فدراسیون ،

ب. عزل انفرادی یا جمعی هیات مدیره و یا بازرسان ،

ج. انحلال فدراسیون و انتخاب اعضاء هیات تسویه .

ماده 23- هیئت مدیره :

فدراسیون بوسیله هیات مدیره ای مرکب از 15 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل اداره می­شود. اعضای هیأت مدیره را مجمع عمومی عادی فدراسیون، که برای انتخابات دعوت می­شود، از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان با اکثریت نسبی آراء برای مدت سه سال انتخاب می­کند.

23.1. بعد از اختتام دوره ماموریت هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید ، کلیه مسئولیتها همچنان به عهده اعضای هیات مدیره قبلی خواهد بود .

23.2. انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 24-اعضای اصلی و علی­البدل هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب می­شوند:

الف : نصف بعلاوه یک هیأت مدیره از میان تشکل­های عضو برای عضویت در هیأت مدیره با رأی مجمع و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند، اعضای حقیقی تشکلی منتخب در هیأت مدیره، توسط تشکل منتخب، ظرف پانزده روز از انتخابات کتبا با امضای رئیس هیأت مدیره آن تشکل معرفی میشوند.

ب: ما بقی اعضای هیأت مدیره از میان اعضای شرکتی انتخاب می­شوند

تبصره: رأی گیری برای اعضاء بندهای الف و ب در یک ورقه انجام می­شود و در هر گروه دو عضو که رأی کم­تری نسبت به اعضای اصلی دارد بعنوان عضو علی­البدل محسوب می­شود.

ماده 25- شرایط عضویت در هیأت مدیره:

الف. تابعیت ایرانی ،

ب. داشتن حسن شهرت ،

ج. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور ،

د. ارائه معرفی نامه کتبی شخص حقوقي متبوع

تبصره: نماینده تشکل باید عضو هیأت مدیره و یا دبیر تشکل متبوع باشد و نماینده بنگاه عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل آن بنگاه باشد.

ماده 34- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت مطلق (نصف باضافه یک) اعضای دارای حق رای رسمیت پیدا می کند.

ماده 35- اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در صورت غیبت او با نواب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس ، سایر اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 40- برای انجام امور اداری فدراسیون اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق فدراسیون، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت فدراسیون ، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوتنامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیات مدیره و بازرس فدراسیون ، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکتهای عضو برای ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه فدراسیون و تعمیر و سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل فدراسیون ، اجرای مصوبات در فدراسیون و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور فدراسیون ضروری باشد دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هیات مدیره تاسیس می گردد.

ماده 41- وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیات مدیره :

هیات مدیره نماینده قانونی فدراسیون است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور فدراسیون برخوردار است وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد :

41.7. اقامه و استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری ،

41.8. اقدام به هر نوع امر از اموری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون واگذار می گردد ،

41.9. انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره فدراسیون و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد ،

41.12. راهنمائی اعضاء در امور اجرائی ، مدیریتی ، مالی و مالیاتی ، بیمه ، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به فدراسیون ،

41.16. برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء ،

41.17. برگزاری همایش های بین المللی در راستای اهداف فدراسیون ،

41.19. فدراسیون به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می­تواند کمیته­های متشکل از نمایندگان شرکت­ها یا تشکل­های عضو فدراسیون تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته­ها بر اساس آیین­نامه­ای خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب می­گردد.

41.20. اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح برای نشریه فدراسیون.

ماده 43- کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با دو امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا نواب رئیس يا خزانه دار يا دبير همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس هیات مدیره یا نواب رئیس و یا دبیر همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود.

ماده 44- بازرس

44.1. شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده 24 اساسنامه است .

44.2. یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

44.3. درصورت فوت ، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده 24 اساسنامه از بازرس اصلی ، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

تبصره : کلیه خدمات اعضای هیات مدیره و بازرسان در فدراسیون در سمت های یاد شده افتخاری می باشد.

ماده 45- وظایف بازرس

45.1. نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیات مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید ،

45.2. بازرس ، ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی فدراسیون را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد ، بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود راجهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود ،

45.3. بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.

45.4. بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه فدراسیون تحویل دهد.

فصل پنج منابع مالی

ماده 47- اشخاص حقوقي داوطلب عضویت در فدراسیون موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری فدراسیون و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می باشند.

ماده48- هر عضو علاوه بر ورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری فدراسیون واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید. مبلغ حق عضویت در مجمع عادی سالانه فدراسیون تعیین می گردد.

ماده49- فدراسیون می تواند از هدایا ، عطایا ، وقف ، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکهای و موسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 50- فدراسیون مي تواند در راستاي مأموريت ها و وظايف خود نسبت به تأمين مالي از طريق ارائه خدمات اقدام نمايد.

فصل ششم انحلال و تسویه

ماده 51- فدراسیون بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأی نهایی و قطعی محاکم قضائی منحل می شود.
معرفی فدراسیون

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنايع انرژي ايران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات كالا و خدمات حوزه انرژي ايران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است.

ادامه مطلب

انجمن‌ها و شرکت‌های عضو

ساعت سرور

امروز، چهارشنبه 02 خرداد 1403 4:00 ق.ظ

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید. شایان ذکر است جهت استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد